Cytaty.info
Poprzedni adres

Cytaty.info zawsze była miejscem dla Twoich myśli. Znajdziesz je teraz na stronie Verbanent.pl. Niech na tej stronie wybrzmiewa w dalszym ciągu tekst, który pełnił rolę drogowskazu dla nas wszystkich na stronie Cytaty.info.

Płoche myśli

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cytaty.info uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Wiemy, że można robić coś znacznie gorszego od biernego trwania w niemyśleniu. Tym czymś jest pustosłowie. Nie chcemy więc nikogo karmić taką miałką strawą. Odpowiednią karmą dla wróbla jest konkretny okruch, nie zaś mdłe słodycze, pamiętaj o tym. Rozróżniaj także, prosimy, dodawane tutaj treści od statusu ustawionego w komunikatorze internetowym. Przepaść powinna być ogromna, a głębia Twojego tekstu niby zasnuta mgłą — nieodgadniona.

Szanujemy język polski, jego poprawność i bogactwo. Jeśli Twoja życiowa droga mija się z ortografią czy interpunkcją, słowniki powinny być Twoimi drogowskazami. W tekstach oszczędzaj miejsce na treść, emotikony pozostaw na luźniejsze opinie lub forum.

O godnym milczeniu

Gdyby tylko owoc Twoich przemyśleń zechciał się skrystalizować w postaci aforyzmu, wiersza lub opowiadania, pisz. W przeciwnym razie godnie milcz.

Cytaty.info
Zrzuty ekranów

Cytaty.info 2005 rok
Cytaty.info 2006 rok
Cytaty.info 2007 rok
Cytaty.info 2007 rok
Cytaty.info 2010 rok
Cytaty.info 2010 rok
Cytaty.info 2012 rok
Cytaty.info 2017 rok