Cytaty.info

Cytaty.info zawsze była miejscem dla Twoich myśli. Znajdziesz je teraz na stronie Verbanent.pl. Niech na tej stronie wybrzmiewa w dalszym ciągu tekst, który pełnił rolę drogowskazu dla nas wszystkich na stronie Cytaty.info.

Płoche myśli

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cytaty.info uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Wiemy, że można robić coś znacznie gorszego od biernego trwania w niemyśleniu. Tym czymś jest pustosłowie. Nie chcemy więc nikogo karmić taką miałką strawą. Odpowiednią karmą dla wróbla jest konkretny okruch, nie zaś mdłe słodycze, pamiętaj o tym. Rozróżniaj także, prosimy, dodawane tutaj treści od statusu ustawionego w komunikatorze internetowym. Przepaść powinna być ogromna, a głębia Twojego tekstu niby zasnuta mgłą — nieodgadniona.

Szanujemy język polski, jego poprawność i bogactwo. Jeśli Twoja życiowa droga mija się z ortografią czy interpunkcją, słowniki powinny być Twoimi drogowskazami. W tekstach oszczędzaj miejsce na treść, emotikony pozostaw na luźniejsze opinie lub forum.

O godnym milczeniu

Gdyby tylko owoc Twoich przemyśleń zechciał się skrystalizować w postaci aforyzmu, wiersza lub opowiadania, pisz. W przeciwnym razie godnie milcz.