Bertrand Russell

Istnieją dwa pytania dotyczące wiedzy ludzkiej: pierwsze - Co wiemy? i drugie - Skąd to wiemy? Na pierwsze z tych pytań odpowiada nauka, która stara się być tak bezosobowa i zdehumanizowana, jak to jest tylko możliwe.
Jest naturalne, że w wynikającym stąd ogólnym spojrzeniu na wszechświat, pierwsze miejsce zajmują astronomia i fizyka, których przedmiotem jest to, co wielkie i uniwersalne; życie i psychika, które są czymś rzadkim i które pozornie mają mały wpływ na przebieg zdarzeń, muszą zajmować drugorzędną pozycję w tym bezstronnym przeglądzie.
Lecz jeśli chodzi o nasze drugie pytanie - mianowicie, jak zdobywamy naszą wiedzę - psychologia jest najważniejszą z nauk.
Nie tylko konieczne jest psychologiczne badanie procesów, za których pośrednictwem wyciągamy wnioski, lecz także okazuje się, że wszystkie dane, na których powinniśmy opierać nasze wnioski, są natury psychologicznej - innymi słowy są doświadczeniami pojedynczych osobników.
Pozornie publiczny charakter naszego świata po części jest złudzeniem, a po części opiera się na wnioskowaniu; cały surowy materiał naszej wiedzy składa się ze zdarzeń psychicznych zachodzących w życiu odrębnych ludzi.
W tym więc obszarze psychologia zajmuje miejsce najwyższe.

Bertrand Russell